PathInt - knihovna VectorCalculus
PathInt

Příkaz pro výpočet křivkového integrálu I. druhu. Více informací naleznete v kapitole Křivkový integrál I. druhu.

Syntaxe:

PathInt(fce, dom)    , kde fce představuje integrand a dom je řídící křivka vyjádřená pomocí jedné z následujících možností:

  • Arc(obj, start, finish),
  • Circle(cen, rad),
  • Ellipse(eqn),
  • Line(p1, p2),
  • LineSegments(p1, p2, [p3, p4, ...]),
  • Path(v, rng, [c]).

Více informací o možných způsobech určení řídící křivky naleznete v nápovědě.

> with(VectorCalculus);

[&x, *, +, -, ., <,>, <|>, AddCoordinates, ArcLength, BasisFormat, Binormal, CrossProd, CrossProduct, Curl, Curvature, D, Del, DirectionalDiff, Divergence, DotProd, DotProduct, Flux, GetCoordinateParameters, GetCoordinates, Gradient, Hessian, Jacobian, Laplacian, LineInt, MapToBasis, Nabla, Norm, Normalize, PathInt, PrincipalNormal, RadiusOfCurvature, ScalarPotential, SetCoordinateParameters, SetCoordinates, SurfaceInt, TNBFrame, Tangent, TangentLine, TangentPlane, TangentVector, Torsion, Vector, VectorField, VectorPotential, Wronskian, diff, evalVF, int, limit, series]

> PathInt( x^2, [x,y] = Line( <0,0>, <1,1> ) );
    # Křivkový integrál podél úsečky

2^(1/2)/3

> PathInt( y^2, [x,y] = LineSegments( <0,0>, <1,1>, <1,2> ) );
    # Křivkou je lomená čára zadaná třemi body

2^(1/2)/3+7/3

> PathInt( y, [x,y] = Path( <cos(t),sin(t)>, t=0..Pi ) );
    # Křivkou je kladná část jednotkové kružnice

2

> PathInt( y, [x,y] = Path( <1,t>, 0..Pi, 'coords'='polar' ) );
    # Jiný zápis pro tentýž integrál - je zavedena polární soustava souřadnic

2

> PathInt( x^2+y^2, [x,y] = Circle( <0,0>, 3 ) );
    # Křivkou je kružnice o poloměru 3

54 Pi

> PathInt( 1, [x,y] = Ellipse( x^2/4+y^2/9-1 ) );
    # Křivkou je elipsa o zadané rovnici. Jedná se o eliptický integrál.

12 EllipticE(5^(1/2)/3)

> PathInt( x, [x,y] = Arc( Circle( <0,0>, 1 ), 0, Pi/2 ) );
    # Integrál počítán po čtvrtkružnici, která je určena pomocí Arc.

1


Přejděte zpět na:

Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional