Knihovna student
Tato kapitola se zabývá jednou z rozšiřujících knihoven, která je primárně určena pro užití při výuce matematiky. Obsahuje mnoho příkazů, které zefektivňují výpočty pomocí systému Maple.

Jak již bylo řečeno, jde o rozšiřující knihovnu, proto je nutné nahrát ji do paměti pomocí příkazu
> with(student);

[D, Diff, Doubleint, Int, Limit, Lineint, Product, Sum, Tripleint, changevar, completesquare, distance, equate, extrema, integrand, intercept, intparts, leftbox, leftsum, makeproc, middlebox, middlesum, midpoint, powsubs, rightbox, rightsum, showtangent, simpson, slope, Sum,summand, trapezoid]

popř. nahrát jen jeden příkaz pomocí
> with(student, příkaz); .

V této knihovně jsou obsaženy procedury pro násobení a sloučení výrazů, substituce proměnných, integrování per partes, doplnění na čtverec, výpočet vzdálenosti, atd.
Následující tabulka obsahuje výpis příkazů knihovny student. Některé příkazy dále vysvětlíme.
combine - spojuje členy do výrazu
completesquare - doplnění výrazu na kvadrát
D - operátor derivace
Diff - derivace funkce
distance - výpočet vzdálenosti
Doubleint - dvojný integrál
equate - vytvoří množinu rovnic ze seznamů, polí nebo tabulek
extrema - vypočítá extrémy funkce
changevar - substituce
Int - integrál
integrand - určí integrand
intercept - průsečík dvou křivek
intparts - metoda výpočtu integrálu - Per Partes
isolate - vyjádření výrazu(proměnné) z rovnice
leftbox - aproximace integrálu - graf dolního součtu
leftsum - aproximace integrálu - dolní součet
Limit - výpočet limity
Lineint - křivkový integrál
makeproc - z výrazu vytvoří funkci
maximize - maximum
middlebox - aproximace integrálu - graf k funkci
middlesum - aproximace integrálu - výška obdélníka je dána střední hodnotou funkce v krajních bodech intervalu
midpoint - spočítá střední hodnotu
minimize - minimum
Point - kontroluje, zda jde o bod
powsubs - substituce členů ve výrazech
Product - součin
rightbox - aproximace integrálu - graf horního součtu
rightsum - aproximace integrálu - horní součet
showtangent - kreslí tečnu v bodě
simpson - integrování pomocí Simpsonovy formule
slope - počítá směrnici přímky
Sum - součet - posloupnost, řada,...
summand - argument v součtu(sumě)
trapezoid - numerická aproximace integrálu - lichoběžníková metoda
Tripleint - matematický zápis trojného integrálu
Ing. Vladimír Žák

Valid HTML 4.01 Transitional